STRUCTURE OF SHOES

1. LEATHER: Soft premium leather.

2. UD GUARD: Protects against mud and water from seeping in.

3. INSOLE: Ergonomically designed to provide the highest comfort.

4. NON-WOVEN FABRICS: Provides smoothing fitting.

5. SPONGE: 4mm thickness. Absorbs impact and cushions feet.

6. MIDDLE SOLE: Designed to prevent distortion of the shoes.

7. OUTSOLE & HEEL: Made of durable EVA to resist wear. Heel has 10mm rubber top-piece for tougher resistance to wear.

Những kiểu giày mới nhất

Nếu bạn đã đăng kí tài khoản, vui lòng đăng nhập tại đây.

Thông tin cá nhân

Tên: *
Họ và tên lót: *
E-Mail: *
Điện Thoại: *
Fax:

Địa chỉ của bạn

Công ty:
Địa chỉ dòng 1: *
Địa chỉ dòng 2:
Thành Phố: *
Mã Bưu Điện: *
Quốc Gia: *
--- Chọn ---
Vùng / Tiểu Bang: *
--- Chọn ---

Mật khẩu

Mật Khẩu: *
Nhập lại Mật Khẩu: *

Thư thông báo

Đăng kí thông báo: Không
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản Chính sách riêng tư     Tiếp tục
© 2002 - 2012 Caodep.co